در بارۀ این سایت

بیت العدل اعظم نمایندۀ امر و آئینی است که جوهرش وحدت و یگانگی است. بیت العدل بعنوان راهنمای جمیع امور جامعۀ بهائی معنایش در درجۀ اول حفظ وحدت جامعۀ بهائی و در درجۀ دوم کمک به پیدایش و حفظ وحدت عمومی، مدنیّت جدید و صلح اعظم جهانی می‌باشد.

در راستای هدایت بهائیان جهان، بیت العدل اعظم هر از چندی و بنا به موقعیت و شرایط زمان، پیام‌هایی عمومی خطاب به بهائیان در تمام كشورهای جهان صادر می نماید، مانند پیام‌هایی که به‌مناسبت عید رضوان صادر می‌شود. به غیر از این پیام‌های عمومی، در صورت لزوم پیام‌هایی نیز برای بهائیان کشور یا منطقه‌ای خاص صادر می شود مانند پیام‌هایی که مخاطب آن بهائیان ایران هستند.

جهت تسهیل دسترسی و جستجو، محتوای سایت به چهار قسمت عمده گروه‌بندی شده‌ است که برخی نیز شامل گروه‌بندی‌های فرعی‌ دیگر نیز می‌باشند. نسخۀ اصلی PDF هر پیام نیز جهت دانلود و چاپ در همان صفحه موجود است.

در قسمت اول این سایت تحت عنوان "پیام‌ها و دستخط‌های بیت العدل اعظم" می توانید پیام‌هایی را که خطاب به بهائیان ایران، بهائیان جهان، مؤسّسات بهائی و افراد صادره گردیده و نیز چند فقره از نامه‌هایی که در رابطه با عهد و میثاق بهائی است ملاحظه فرمایید.

قسمت دوم سایت تحت عنوان "دستخط‌های دیگر" اختصاص به ارائۀ اسناد مهمّی دارد که توسّط بیت العدل اعظم نگارش یافته‌اند مانند "قانون اساسی بیت العدل اعظم" و "مؤسّسۀ مشاورین".

قسمت سوم سایت تحت عنوان "بیانیّه‌ها" شامل بیانیّه‌های عمومی بیت العدل اعظم است که توسّط آن هیئت بطور مستقیم و یا با تصویب آن هیئت به رشتۀ تحریر درآمده‌اند مانند "رفاه عالم انسانی" و "دین الهی یکی است".

قسمت چهارم سایت تحت عنوان "مجموعه‌ها" به ارائۀ مجموعه‌هایی از آثار و هدایات موجود اختصاص یافته که توسّط بیت العدل اعظم برای استفادۀ بهائیان تهیّه و منتشر شده است، مانند "اهمیّت نقش و مقام زن"، "حقوق‌الله"، "حیات بهائی" و غیره.

امید آنكه منابع مندرج در این سایت مورد استفادۀ مراجعین محترم قرار گیرد.