پیام‌ها و دستخط‌های بیت ‌العدل اعظم

خطاب به جامعۀ بهائیان جهان

پیام ٢۶ مارس ٢٠١۶

[A Persian translation of the message of the Universal House of Justice

dated 26 March 2016 to the Bahá’ís of the world]

 

ترجمه‌ای از

پیام بیت ‌العدل اعظم خطاب به بهائیان جهان

(هیئت بین‌المللی ترجمه به زبان فارسی)

 

 

٢۶ مارس ٢٠١۶

 

بهائیان عالم، مجریان فرامین ملکوتی حضرت عبدالبهاء ملاحظه فرمایند

 

دوستان عزیز و محبوب،

 

در سپیده‌دم امروز، اعضای بیت العدل اعظم به همراه اعضای دارالتّبلیغ بین‌المللی به نیابت از شما عزیزان در اطاق مبارک حضرت عبدالبهاء در بهجی برای بزرگداشت لحظۀ سرنوشت‌ساز صدور اوّلین لوح از الواح نقشۀ ملکوتی از قلم معجزشیم مرکز میثاق مجتمع شدند. مناجات‌هایی از آن الواح منیع به شکرانۀ توفیقات شکوهمند و پرافتخار گذشته تلاوت شد، تأییدات الهیّه برای موفّقیّت مجهودات لازم در مرحلۀ بعدی بسط و اجرای آن نقشه طلب گردید و مواهب آسمانی برای فتوحات عظیم‌تر در انجام وظایف خطیر در مراحل پی در پی آینده تا وصول به آستانۀ عصر ذهبی مسئلت شد.

 

نقشۀ ملکوتی، آن مجموعۀ مکاتیبی که از قلم توانای حضرت عبدالبهاء بین ٢۶ مارس ١٩١۶ و ٨ مارس ١٩١٧ میلادی خطاب به احبّای امریکای شمالی صادر گشته یکی از منشورهای مهیمن آیین نازنین اب بزرگوار آن حضرت است. حضرت شوقی افندی در اين مورد توضیح می‌فرمایند که در آن چهارده لوح "عظیم‌ترین نقشه‌ای که تا کنون قوای خلّاقۀ اسم اعظم الهی ترسیم" نموده مندرج می‌باشد. "میدان فعّالیّت این نقشه پنج قارّۀ عالم و جزایر هفت دریا را در بر می‌گیرد"، توسّط "قوای محرّکۀ مافوق قدرت پیش‌بینی و ادراک ما" در حرکت است و "عامل بالقوّۀ احيای روحانی و نجاح و فلاح نهایی عالم انسانی" در آن نهفته می‌باشد. (ترجمه)

 

حضرت عبدالبهاء در الواح نقشۀ ملکوتی نه تنها دیدگاه وسیع لازم برای انجام وظایفی را که حضرت بهاءالله به عهدۀ عاشقان جان‌فشان امر مبارکش واگذار فرموده‌اند اعطا نمودند بلکه مفاهیم روحانی و تدابیر عملی ضروری برای موفّقیّت را نیز مشخّص ساخته‌اند. در نصایح مشفقانه‌ای که مولای حنون راجع به مبادرت به تبلیغ و اسفار‌ تبلیغی، قیام شخصی در راه تبلیغ یا توکیل دیگران، عزیمت به اقطار عالم و استقرار امر الله در ممالک مختلف ارائه فرموده‌اند — ممالکی که نام هر یک را به دقّت ذکر نموده‌اند — و نیز در ارشادات هیکل مبارک مبنی بر آموختن زبان‌های مربوطه و ترجمه و نشر آثار مبارکه؛ تعلیم مبلّغین علی‌الخصوص جوانان؛ تبلیغ امر الهی در بین عموم به ویژه در بین بومیان؛ ثبوت بر عهد و میثاق و صیانت امر حضرت رحمان؛ و افشاندن بذر در زمین‌های مستعدّ و پرورش آن در فرایند رشد ارگانیک — در همۀ این ارشادات و هدایات، خصوصیّات سلسله نقشه‌ها را مشاهده می‌کنیم، نقشه‌‌هایی که هر یک مرحلۀ خاصّی از نقشۀ ملکوتی بوده که توسّط مرجع امر الهی ترسیم و هم‌چنان در طیّ عصر تکوین بسط و توسعۀ آن ادامه خواهد یافت.

 

پاسخ اوّلیّۀ احبّا به الواح نقشۀ ملکوتی محدود به اقدامات بارز چند نفر — چون مارثا روت آن روح جاودانی — بود که هر یک مستقلّاً قیام کردند. حضرت شوقی افندی بهائیان عالم را مدد فرمودند تا اهمّیّت این منشور را به تدریج درک نموده و به نحوی سیستماتیک به اجرای الزامات آن بپردازند. اجرای نقشۀ ملکوتی قریب بیست سال يعنی دورانی که نظم اداری در حال شکل‌گیری بود، معوّق ماند. جوامع بهائی سپس با صبر و شکیبایی به اجرای نقشه‌های ملّی از جمله دو نقشۀ هفت‌ساله در امریکای شمالی که اوّلین مراحل نقشۀ ملکوتی را تشکیل می‌داد هدایت شدند تا آنکه سرانجام در سال ١٩۵٣ همۀ بهائیان عالم توانستند متّحداً در اوّلین نقشۀ جهانی، یعنی نقشۀ ده‌سالۀ جهاد کبیر اکبر مشارکت نمایند. حضرت شوقی افندی به سالیان بعد از آن دهۀ سرنوشت‌ساز ناظر بودند یعنی به زمانی که "آغاز مشروعاتی جهانی است که مقدّر است در عهود آیندۀ" عصر تکوین "توسّط بیت العدل اعظم به مرحلۀ اجرا درآید، مشروعاتی که مساعی محافل ملّی را متّحد و هماهنگ نموده و نشانه‌ای از وحدت آن محافل خواهد بود." (ترجمه) مجهودات کنونی برای اجرای نقشۀ ملکوتی متمرکز بر ایجاد الگویی از حیات جامعه است که بتواند هزاران هزار نفر را در محدوده‌های جغرافیایی سراسر عالم در بر گیرد. هر یک از احبّای عزیز الهی باید بیش از پیش به این نکته واقف باشند که تمهیدات مرحلۀ بعدیِ نقشۀ ملکوتی که در پیام اخیر این جمع به کنفرانس مشاورین مطرح گردیده شامل الزامات خطیر زمان حاضر است. این الزامات که هم فوری و هم مقدّس است و وقتی با فداکاری و پشتکار دنبال شود "ظهور عصر ذهبی را که شاهد اعلان صلح اعظم و بسط مدنیّت الهی جهانی است، مدنیّتی که ثمر و مقصد اصلی صلح اعظم است" سرعت بخشد. (ترجمه)

 

با تأمّل در تلاش‌های گذشته و کنونی شما عزیزان در راه پی‌گیری رسالت مقدّس‌تان، براستی چگونه می‌توانیم به نحو کافی و وافی احساس محبّت بی‌پایان و تحسین فراوان خویش را ابراز داریم؟ آنچه این تأمّل در مقابل دیدگان ‌این مشتاقان مصوّر می‌سازد منظری است از یک حرکت مردمی، یک شکوفایی ارگانیک و یک جنبش مقاومت‌ناپذیر که گاه نامحسوس و گاه با جوش و خروش رشد نموده تا بالمآل تمام عالم را در بر گیرد: سرمستان بادۀ محبّت الله بر قابلیّت خود می‌افزایند، مؤسّسات جنینی امر مبارک می‌آموزند که نیرو و اختیارات خود را در راه رفاه عالم انسانی به کار گیرند، و جوامع چون مأمن و جایگاهِ پرورش استعدادهای بشری تکوین می‌یابند. این جمع، خدمات خالصانه و مساعی بی‌وقفۀ مؤمنین وفادار و هم‌چنین توفیقات خارق‌العادۀ قهرمانان و فارسان و شهدای نازنین را ارج فراوان ‌می‌نهد. در قارّات وسیع و جزایر پراکندۀ عالم، از مناطق قطبی تا نواحی کویری، بر فراز کوه و فلات و در پهنۀ درّه و دشت‌، در شهر‌های پرجمعیّت و در دهکده‌ها در کنار رودخانه‌ و در جنگل‌ها، شما و نیاکان روحانی شما پیام جمال مبارک را به مردمان و به ملّت‌ها رساندید. راحت و استراحت خود را فدا کرده خانه و کاشانۀ خویش را رها نموده تا در سرزمین‌های ناآشنا و یا در مناطق دورافتادۀ وطن اقامت گزینید. به خاطر خیر عموم از منافع شخصی گذشتید و با نهایت فداکاری تبرّعات خویش را در حدّ استطاعت تقدیم نمودید. امر مبارک را به تودۀ مردم، به گروه‌ها در محیط‌های مختلف و به افراد در منازل خود ابلاغ کردید. به نفوس جان تازه بخشیدید و آنان را در مسیرهای خدمت‌شان مدد دادید. به انتشار وسیع آثار مبارکۀ بهائی موفّق شدید و به مطالعۀ عمیق تعالیم الهیّه پرداختید. با جدّیّت در نیل به کمال در هر زمینه‌ای‌ کوشیدید، با مردمان گوناگون از همۀ طبقات اجتماع در جستجوی درمانِ دردهای بشری به گفتگو پرداختید و مجهوداتی را در جهت توسعۀ اجتماعی و اقتصادی آغاز کردید. هرچند در مواردی با سوء تفاهمات و مشکلاتی رو به رو شدید ولی با اغماض و بخشش و با اتّکا به یکدیگر صفاصف به پیش رفتید. چارچوب نظم اداری را برپا نمودید و با تمسّک به حبل میثاق آیین الهی را از هر ضربه‌ای محفوظ داشتید. در سبیل محبّت محبوب یکتا، تعصّب و بیگانگی، محرومیّت و تنهایی، و تضییقات و مسجونیّت را با دل و جان تحمّل نمودید. نسل‌هایی از کودکان و جوانان را که پویایی امر مبارک و آیندۀ بشریّت به آنان وابسته است با آغوش باز پرورش دادید و در مقام مؤمنینی کارآزموده و ممتحن نصیحت حضرت مولی الوری مبنی بر خدمت تا آخرین نفس را به گوش جان شنیدید. شما حکایت توسعۀ نقشۀ ملکوتی را در طومار قرن اوّلش نگاشته‌اید. اکنون در مقابل شما دوستان محبوب طومار سفید آینده گسترده است که بر آن شما و اولاد و احفاد روحانی‌تان، شرح اقدامات نوین و ماندگار توأم با از خودگذشتگی‌ و دلاوری برای بهبود عالم انسانی را رقم خواهید زد.

 

[امضا: بیت العدل اعظم]