پیام‌ها و دستخط‌های بیت ‌العدل اعظم

پیام‌های مخصوص

پیام ١۴ اکتبر ٢٠١۶

[A Persian translation of the message of the Universal House of Justice

dated 14 October 2016 to the friends gathered in Santiago, Chile

for the dedication of the Mother Temple of South America]

 

ترجمه‌ای از

پیام بیت ‌العدل اعظم الهی خطاب به احبّای مجتمع در سانتیاگو، شیلی

به مناسبت افتتاح امّ‌المعابد امریکای جنوبی

(هیئت بین‌المللی ترجمه به زبان فارسی)

 

١۴  اکتبر  ٢٠١۶

 

دوستان عزیز و محبوب،

 

با سرور موفور، اشواق قلبی خود را به شما عزیزان در این ایّام تاریخی ابلاغ می‌داریم، ایّامی که پس از مجهودات خالصانۀ عالم بهائی شاهد توفیقی عظیم می‌باشد.  فرایند بنای مشارق‌ اذکار، اقدامی که بدایت آن را در ایّام حیات جمال قدم می‌توان یافت، به مرحله‌ای رسیده است که امروز در هر یک از قارّات عالم یک امّ‌المعابد بهائی مرتفع است.  سه معبد از این معابد جلیله حال در امتداد محوری سرتاسری، در قارّۀ امریکا قرار دارد که شما عزیزان اکنون در نقطۀ جنوبی آن جمع گشته‌اید زیرا که طبق خواستۀ حضرت ولیّ محبوب امر الله پایتخت شیلی بود که می‌بایست محلّ استقرار اوّلین مشرق‌الاذکار امریکای جنوبی گردد.  این مشرق‌الاذکار با عظمت و شکوه و در کمال زیبایی و جلال اکنون کل را به عبادت خالق متعال و ربّ مختار و مطلع انوار دعوت می‌نماید.

 

آیات مهیمن کتاب مستطاب اقدس خطاب به رؤسای جمهور کشورهای قارّۀ امریکا علاوه بر فرمان متین مبارک حضرت ربّ اعلی به "اهل ‏المغرب" مبنی بر قیام به نصرت امر مبارکش، این کشورها را در شمال و جنوب آن قارّۀ وسیع به افتخار و وظیفه‌ای پایدار مخصّص می‌فرماید.  آن بیانات غنی و منیع ارتباط نزدیک آیین بهائی با سرزمین امریکای جنوبی را رابطه‌ای ابدی می‌سازد.  با تحسین و تکریم فراوان، این مشتاقان خدمات دلیرانه و فداکاری‌های مؤمنینی را به یاد می‌آوریم که برای اوّلین بار نام مبارک حضرت بهاءالله را به این قارّه معرّفی نمودند و با عزمی جزم منبعث از دعوت الواح ملکوتی حضرت عبدالبهاء و تأکیدات حضرت شوقی ربّانی مندرج در هدایات مکرّره برای اجرای نقشه، به کشورهای امریکای لاتین مهاجرت نموده به پرورش جوامعی پرداختند که بالمآل موفّق به تشکیل محافل محلّی و نهایتاً محافل روحانی ملّی شدند — جوامعی که حضرت ولیّ‌امرالله آنها را به عنوان "هم‌کاران مجریان اصلی نقشه‌ای که میراث عظیم حضرت عبدالبهاء است" (ترجمه) خطاب فرموده‌اند.  موفّقیّت در مجهودات تبلیغی در مقیاسی وسیع نمایان‌گر خلوص نیّت و بیداری روحانی ساکنان متنوّع این قارّه و آمادگی آنان برای پذیرش پیام الهی بود.  یکی از چشم‌گیرترین موفّقیّت‌های آن دوران همانا اشتیاق مردمان بومی امریکای جنوبی در قبول پیام و امر مبارک حضرت بهاءالله و شناسایی قدرت کلام الهی در آزادسازی روح انسانی و تقلیب جامعۀ بشری بود.  احبّای الهی در قبال چنین پیشرفت‌هایی وظیفۀ خطیر یادگیری برای حفظ تداوم فرایند ترویج و تحکیم سریع امر الله را پیش گرفتند.  تمامی عالم بهائی از بینش‌های حاصله از تجارب کسب شده در این منطقه از جهان بهره‌مند شده است و مجهودات کنونی مؤمنین امریکای جنوبی در راه انتشار امر مبارک و بنای جوامعی بر بنیان روحانی همواره الهام‌بخش دیگر احبّای جهان می‌باشد.  پس چقدر شایسته است که در زمانی که ملل و نحل نیم‌کرۀ غربی بیش از پیش نیازمند استفاضه از انوار تعالیم الهیّه هستند، مشعل روحانی پرقدرتی اکنون در دامنۀ سلسه کوه‌های آند در تلألو و نورافشانی کامل است.

 

مشرق‌الاذکار "از اعظم تأسیسات عالم انسانیست" و با ملحقاتش نمایان‌گر دو جنبۀ اساسی و لاینفکّ حیات بهائی یعنی عبادت و خدمت است.  در مقام نمادی پرقدرت و عنصری اساسی از مدنیّت الهی که ظهور حضرت بهاءالله همۀ اهل عالم را به سوی آن دعوت می‌نماید، مشرق‌الاذکار مرکز توجّه همگان در هر جامعه‌ای می‌گردد.  حضرت عبدالبهاء می‌فرمایند "مشرق‌الاذکار نفحات قدسش روح‌بخش کلّ ابرار" است.  تأثیراتش براستی چنان است که می‌تواند تمامی یک قوم یا جمعیّت را به سوی احساسی عمیق از مقصد مشترک نائل گرداند.  دیدگان عالم بهائی در این لحظات پرشور ناظر بر این مشرق‌الاذکار جدید التّأسیس می‌باشد و اطمینان داریم که این پیروزی که آرزویی دیرینه بوده موجب سرور و حبور کلّیّۀ احبّا در سراسر عالم خواهد شد.  البتّه آنان صرفاً به فرح و شادمانی در بین خود اکتفا نخواهند کرد.  شایسته است که با الهام از آنچه این بنیان عظیم ‌الشّأن به خاطر آن مرتفع گردیده سعی ‌کنند دیگران را نیز به کشف این سرور دائمی که منبعث از ذکر و ثنای الهی و خدمت به عالم انسانی است دعوت نمایند.

 

سر تعظیم و تکریم بر آستان جمال قدم فرو می‌آوریم که پیروان مخلص خود را قادر ساخته است که چنین معبد جلیل القدری از شیشه، سنگ و نور بنا نهند که احساسات تقدیس و تنزیه را پرورش می‌دهد.  این سپاس و امتنان آرزوی قلبی این جمع را برای فرارسیدن روز پرشکوهی افزون می‌نماید که موهبت داشتن مشرق‌الاذکار به هر شهر و هر دهکده عطا گردد و در این راستا با اشتیاق ابتدا ناظر به کشورهایی هستیم که در آنها مشارق اذکار ملّی و محلّی در حال تأسیس است.  باشد که منظر پرشکوه آنچه جامعۀ اسم اعظم اکنون در سانتیاگو به اتمامش نائل آمده مشوّق و محرّک مؤمنین وفادار در سراسر عالم گردد تا بر شدّت و حدّت خدمات خویش به آستان جمال اقدس ابهی در راه بهبود عالم بیفزایند.

[امضا:  بیت العدل اعظم]