پیام‌ها و دستخط‌های بیت ‌العدل اعظم

خطاب به افراد

پیام ٢٣ دسامبر ٢٠٠٨

[A Persian translation of a letter from the Department of the Secretariat 

dated 23 December 2008 to an individual believer]

 

ترجمه‌ای از

نامۀ دارالانشاء بیت ‌العدل اعظم الهی خطاب به یکی از احبّا

(از:  مرکز جهانی بهائی)

 

 

٢٣  دسامبر  ٢٠٠٨

 

دکتر...

ایالات متّحدۀ امریکا

 

دوست عزیز روحانی،

 

نامۀ الکترونیکی مورّخ ٢۶ ژوئن ٢٠٠٨ آن جناب حاوی سؤالاتی در مورد اینکه آیا یک فرد بهائی، به خصوص یک دانشمند علوم اجتماعی یا یک فرد دانشگاهی، تا چه حدّ می‌تواند در مجامع عمومی در مورد مسائل سیاسی-اجتماعی اظهار نظر نماید به بیت العدل اعظم الهی واصل گردید.  مقرّر فرمودند پاسخ ذیل مرقوم گردد.

 

البتّه جناب عالی به خوبی از اصل عدم دخالت در سیاست که توسّط حضرت ولیّ‌امرالله تصریح گردیده آگاه هستید.  به فرمودۀ هیکل مبارک، بهائیان "باید لفظاً و عملاً از وابستگی به فعّالیّت‌های سیاسی ملّت‌های خود و سیاست‌گذاری‌های دول متبوعۀ خود و از طرح‌ها و برنامه‌های احزاب و گروه‌های سیاسی، اجتناب نمایند."  اهل بها در چنین مشاجراتی، "نه ملامت کنند و نه جانب‌داری نمایند، نه به پیشبرد نقشه‌ای کمک کنند و نه خود را به نظامی که منافی با مصالح امری است وابسته نمایند" و از "درگیری‌ها و منازعاتی که جزء لاینفکّ حرفۀ سیاست‌مداران است" پرهیز ‌نمایند.  احبّای الهی باید "بر هر گونه خاصّ‌گرایی و تحزّب‌، مجادلات بیهوده، محاسبات واهی و تمایلات زودگذر که چهرۀ جهانی در حال تحوّل را آشفته و توجّه آن را به خود مشغول می‌دارد، فائق آیند."  این اصل که مستلزم اجتناب کامل از هر گونه فعّالیّت سیاسی حزبی است باید اکیداً و با نهایت دقّت رعایت گردد.  امّا با بسط و توسعۀ اجتماع و فرایند‌های سیاسی آن از یک طرف و رشد جامعۀ بهائی از طرف دیگر، تعامل میان این دو به نحو فزاینده‌ای پیچیده‌ می‌شود.  بیت العدل اعظم ره‌نمود‌های لازم را در مورد اجرای این اصل به مرور زمان و به فراخور اوضاع، ارائه خواهند داد.

 

واژۀ "سیاست" معانی وسیعی را در بر می‌گیرد و در نتیجه بسیار مهم است که بین فعّالیّت‌های سیاسی حزبی و گفتمان‌ها و اقداماتی که هدف آنها کمک به تحوّلات سازندۀ اجتماعی است تفاوت‌ قائل شد.  در حالی که فعّالیّت‌های سیاسی حزبی نهی گردیده، شرکت در گفتمان‌های سازنده امر شده است.  در حقیقت تقلیب اجتماع یکی از اهداف اصلی جامعۀ بهائی است.  رسالۀ مدنیّۀ حضرت عبدالبهاء تعهّد دیانت بهائی به پیشبرد تحوّل اجتماعی بدون دخالت در سیاست حزبی را به خوبی نشان می‌دهد.  به همین نحو متون بی‌شماری از آثار بهائی احبّا را به کوشش در جهت اصلاح عالم و آسایش امم تشویق می‌نمایند.  حضرت بهاء‌الله می‌فرمایند:  "امروز را نگران باشید و سخن از امروز رانید."۱   حضرت عبدالبهاء به احبّا مؤکّداً توصیه می‌فرمایند که "در کلّیّۀ فضایل عالم انسانی، در درستی و صداقت، در عدالت و وفاداری، در ثبوت و رسوخ، در اعمال بشردوستانه و خدمت به عالم انسانی، در محبّت به فرد فرد نوع انسان، در اتّحاد و اتّفاق با جمیع ملل، در ترک تعصّبات و ترویج صلح عمومی ممتاز باشند."  علاوه بر آن، حضرت ولیّ‌امرالله در نامه‌ای که از جانب ایشان نوشته شده می‌فرمایند که "هرچند احبّا باید مراقب باشند که از انتساب خود و یا امر الهی به هر حزب سیاسی بالکل احتراز نمایند، امّا هم‌چنین نباید جانب افراط گیرند و مثلاً با سایر گروه‌های پیشرو در کنفراس‌ها و کمیته‌هایی که به منظور ترویج اقداماتی کاملاً هم‌سو با تعالیم دیانت بهائی تشکیل می‌شود هرگز شرکت نکنند."  در نامۀ دیگری از جانب حضرت ولیّ‌امرالله که در سال ١٩۴٨ میلادی نوشته شده — زمانی که تبعیض نژادی جزئی از قوانین بسیاری از ایالت‌های متّحدۀ امریکا بود — ایشان خاطرنشان می‌سازند که "شرکت دانشجویان در تظاهرات دانشگاهی بر علیه تعصّبات نژادی، موضوعی که به وضوح این چنین با روح تعالیم بهائی همانندی دارد، کاملاً بلامانع است."  بنا بر این بهائیان باید به نحوی خستگی‌ناپذیر، قولاً و عملاً به طیفی از مسائل مختلف اجتماعی بپردازند.

 

هنگامی که جامعۀ بهائی کوچک بود کمک آن در جهت رفاه اجتماعی طبعاً محدود بود.  در سال ١٩٨٣ میلادی بیت العدل اعظم اعلان فرمودند که رشد دیانت بهائی نیاز به مشارکت بیشتری را در امور اجتماعی ایجاد نموده است.  بهائیان به نحوی منظّم‌تر شروع به انجام فعّالیّت‌هایی با درجات مختلفی از پیچیدگی در امور اقتصادی و اجتماعی نمودند.  مجهوداتی که به تحوّل و تقلیب اجتماعی کمک می‌کند هم‌چنین شامل شرکت در گفتمان‌های عمومی در زمینۀ مسائل مهمّ جامعۀ بشری مانند صلح، از بین بردن انواع تعصّبات، تواندهی اخلاقی به جوانان و ترویج عدالت می‌باشد.  این دو نوع فعّالیّت‌‌ در ٢۵ سال گذشته مستمرّاً افزایش یافته است و در آینده نیز نفوذ و گسترش آنها افزون‌تر خواهد شد.

 

مجهودات سازمان‌یافتۀ جامعۀ بهائی در این زمینه‌ها با ابتکارات متنوّع شخصی احبّا که در میادین مختلف به صورت داوطلب، حرفه‌‌مند و یا متخصّص فعّالیّت می‌کنند تقویت می‌گردد.  وجه تمایز روی‌کرد بهائیان این است که در حالی که می‌کوشند مردم را در جستجوی اصول بنیادین اخلاقی و روحانی و برای انجام اقدامات عملی به منظور حلّ عادلانۀ مشکلات جامعه متّحد سازند، از درگیری و رقابت برای کسب قدرت اجتناب می‌ورزند.  بهائیان بشریّت را به مانند یک بدن واحد می‌شمارند.  همه به نحو جدا‌ناپذیری به هم وابسته‌اند و هر نظم اجتماعی که برای برآوردن احتیاجات یک گروه به قیمت پایمال نمودن منافع دیگران ایجاد شده باشد، نتیجه‌اش بی‌عدالتی و ظلم است.  بالعکس، منافع هر جزء تشکیل دهنده زمانی حاصل می‌شود که احتیاجاتش در بستر منافع کل منظور گردد.

 

شرکت در گفتمان‌ها و فعّالیّت‌های اجتماعی گاهی مستلزم آن خواهد بود که بهائیان در تهیّه و تدوین سیاست‌گذاری‌های عمومی شرکت نمایند.  در این خصوص، واژۀ "سیاست‌گذاری" (policy) نیز مثل واژۀ "سیاست" (politics) معانی گسترده‌ای دارد.  در عین حال که احبّا باید از بحث در سیاست‌گذاری‌هایی که به روابط سیاسی بین کشورها و یا امور حزبی در یک مملکت مربوط می‌شود بر حذر باشند، بدون شک به تدوین و اجرای سیاست‌گذاری‌هایی که مربوط به بعضی از مسائل اجتماعی است کمک خواهند نمود.  نمونه‌هایی از این گونه‌ مسائل عبارت از حفظ حقوق زن، تعمیم آموزش مؤثّر به همۀ کودکان، پیش‌گیری از شیوع امراض عفونی، حفظ محیط زیست و از بین بردن فقر و غنای‌ مفرط می‌باشد.

 

بنا بر این بدیهی است که شما به عنوان یک بهائی دانشمند علوم سیاسی، وسعت عمل زیادی برای اظهار نظر در مورد مسائل اجتماعی دارید.  هم‌چنین شما می‌توانید از طریق پرداختن به مباحثی که به نحوی مستقیم‌تر ماهیّت سیاسی دارند، در تولید و به کارگیری دانش در رشتۀ خود مشارکت نمایید.  شما مطمئنّاً از این توصیۀ کلّی که از طرف حضرت ولیّ‌امرالله مرقوم شده آگاهید که می‌فرمایند یکی از راه‌های انتقاد از نظم اجتماعی و سیاسی روز، بدون جانب‌داری یا مخالفت با یک رژیم حاکم، ارائۀ تجزیه و تحلیل عمیق‌تری در سطح تئوری سیاسی به جای سیاست‌های عملی است.  یک روی‌کرد دیگر، مشارکت در تحقیقات علمی و روشن نمودن دیدگاه‌های مختلف به منظور رسیدن به درکی مشترک و یافتن راه حلّی مؤثّر بدون تمسّک به حمایت حزبی و آشفته کردن افکار می‌باشد.  حضرت بهاءالله می‌فرمایند:  "کلّ امر سیاسیّ انتم تتکلّمون به کان تحت کلمة من الکلمات الّتی نزّلت من جبروت بیانه العزیز المنیع."٢   شما این فرصت را دارید تا جواهر نهفته در آیات الهی را استخراج و آن را به نحوی آماده و ارائه نمایید که برای جویندگانِ بینش‌های جدید جالب باشد.  باید به مرور زمان فرا گیرید که چگونه بین اصول و مفاهیمی که به عنوان حقایق موجود در تعالیم بهائی پذیرفته‌اید و آنچه در رشتۀ تحصیلی خود کسب نموده‌اید، تعادل برقرار سازید.

 

در این مسیر چالش‌ها اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.  مثلاً ممکن است متوجّه شوید که یک موضوع اجتماعی در زمرۀ مباحثات سیاسی احزاب رقیب در آمده است و تصمیم‌گیری در مورد اینکه آیا روی‌کرد خود را تعدیل نمایید و یا موضوع را تا مدّتی به حال خود بگذارید مستلزم رعایت حکمت خواهد بود.  در بعضی مواقع رعایت حکمت ممکن است ایجاب نماید که از فرصت‌هایی که احتمالاً شما را به صحنۀ مباحثات سیاسی و یا انتقاد از سیاست‌گذاری‌های حزبی دول می‌کشاند صرف نظر کنید.  در موارد دیگر ممکن است حسّاسیّت‌های ویژه‌ای وجود داشته باشد، مانند مسائل مربوط به کشورهایی که در آن جوامع بهائی با شداید و تضییقاتی رو به رو هستند، و هر گونه اظهار نظر ممکن است این گمان را به وجود آورد که احبّا در فعّالیّت‌های سیاسی بر علیه منافع دولت خاصّی درگیر هستند.  همین ملاحظات برای سنجش دعوت رسانه‌ها برای اظهار نظر یا شرکت احبّا در مباحثات سیاسی روز باید مدّ نظر قرار گیرد.  محفل روحانی ملّی شما در صورت لزوم آماده است تا در روشن نمودن مسائل خاصّ به شما کمک کند.  

 

مطمئن باشید که بیت العدل اعظم در اعتاب مقدّسه دعا خواهند فرمود تا مساعی شما در جهت منعکس نمودن اصول دیانت بهائی در فعّالیّت‌های شغلی خود جاذب تأییدات جمال اقدس ابهی گردد.

با تقدیـم تحیّات

دارالانشاء بیت العدل اعظم

 

 

۱.  در این بیان، حضرت بهاء‌الله به پیروان خود توصیه می‌فرمایند که به طور جدّی نگران احتیاجات عصری که در آن زندگی می‌کنند باشند و توجّه و افکار خود را به مستلزمات آن معطوف دارند.

۲.  مضمون بیان مبارک: "هر امر سیاسی که شما از آن سخن گویید تحت تأثیر کلمه‌ای از کلمات نازل شده از جبروت بیان متعالی منیع او است."