پیام‌ها و دستخط‌های بیت ‌العدل اعظم

خطاب به افراد

پیام ۱۵ ژانویه ۲۰۱۰

[A Persian translation of a letter from the Department of the Secretariat 

dated 15 January 2010 to an individual believer]

 

ترجمه‌ای از

نامۀ دارالانشاء بیت ‌العدل اعظم الهی خطاب به یکی از احبّا

(از:  مرکز جهانی بهائی)

 

 

١۵  ژانویه  ٢٠١٠

 

ارسال از طریق الکترونیکی

 

جناب آقای...

کانادا

 

برادر عزیز روحانی،

 

نامۀ الکترونیکی موّرخ ١١ اکتبر ٢٠٠٩ آن برادر عزیز در بارۀ قانون بهائی راجع به ازدواج با خویشاوندان به بیت العدل اعظم الهی واصل گشت.  مقّرر فرمودند در جواب به شرح ذیل مرقوم گردد.

 

بیت العدل اعظم به وضوح بیان داشته‌اند که یک بهائی مجاز نیست با مادر و یا پدر خود و با خواهر و برادر آنان و اجدادشان، و با برادر و یا خواهر خود و فرزند و فرزندزادگان آنان و با پسر و یا دختر خود و فرزند و فرزندزادگان آنان ازدواج کند.  هم‌چنین ازدواج با طبقات مشابهی از خویشاوندان که به سبب پیوند ازدواج به وجود آمده — مانند نامادری، ناپدری، نادختری و ناپسری، یا عروس، داماد، مادر زن یا پدر زن و مادر شوهر یا پدر شوهر — و یا موارد دیگری که با پیوندهای قانونی و اجتماعی مانند فرزندخواندگی که موجب تشکیل یک خانوادۀ مشترک می‌شود، جایز نیست.  بهائیان، علاوه بر این ممنوعیّت‌ها، باید مراقب باشند که بر خلاف رسوم و قوانین کشور محلّ اقامت‌شان عقد ازدواجی نبندند.  اگرچه بیت العدل اعظم در حال حاضر از تعیین سایر خویشاوندان ممنوع الازدواج خودداری نموده‌اند، ولی مهم است که احبّای عزیز در همۀ نقاط جهان این بیان روشن حضرت عبدالبهاء را مدّ نظر داشته باشند که می‌فرمایند:

 

در اقتران هرچه دورتر موافق‌تر زیرا بُعد نسبت و خویشی بین زوج و زوجه مدار صحّت بنیهٴ بشر و اسباب الفت بین نوع انسانیست.

 

امید چنان است که مطالب فوق پاسخگوی پرسش شما باشد.  بیت العدل اعظم در اعتاب مقدّسۀ علیا به نیابت از طرف شما دعا خواهند نمود.

 

با تحیّات بهائی

دارالانشاء بیت العدل اعظم

 

رونوشت:  محفل روحانی ملّی کانادا