پیام‌ها و دستخط‌های بیت ‌العدل اعظم

خطاب به مؤسّسات بهائی

پیام ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۰

[A Persian translation of the message of the Universal House of Justice

dated 26 September 2020 to all National Spiritual Assemblies]

 

ترجمه‌ای از

پیام بیت ‌العدل اعظم خطاب به محافل روحانی ملّی

(هیئت بین‌المللی ترجمه به زبان فارسی)

 

 


ارسال از طریق الکترونیکی

 

خطاب به:  تمام محافل روحانی ملّی تاریخ:  ٢۶  سپتامبر ٢٠٢٠

 

 


 

با قلوبی آكنده از اندوه، سوگوار صعود ناگهانی همکار سابق و برادر عزیز و محبوب‌مان فرزام ارباب می‌باشیم، خبری که برایمان غمی دیگر بود.  ذهن درخشانش، قلب مهربانش و روح نبّاضش همواره معطوف به نفحات ظهور حضرت بهاءالله و جویای کسب بینش‌هایی بود که از طریق فرایند تعلیم و آموزش موجب پرورش قابلیّت روحانی و عقلانی در بین جمعیّت‌های بشری گردد.  در ایران متولّد شد و پس از تحصیل در امریکا به عنوان مهاجر در کشور کلمبیا اقامت گزید.  به نظر می‌رسید که مواهب و فضایل استثنایی‌اش او را شایستۀ مقامی ممتاز در علوم فیزیکی می‌نمود ولی مشیّت الهی جز این رقم زده بود.  تحصیلات عالی و دقیق علمی او ‌در عوض در مسیر خدمت به امر الله به کار آمد.  او به خوبی دریافت که تحقّق حقایق مندمج در آثار مبارکه‌ در رابطه با تقلیب روحانی و اجتماعی عالم انسانی و دخول توده‌های عظیم مردم در امر الهی مستلزم کوشش مصرّانه جهت یادگیری چگونگی حصول این مقاصد است،‌ پس سرمایۀ هستی خود ‌را به تمامه و به نحو مستمر در مسیر این مشروع عظیم ایثار نمود.  در مقام عضو ‌محفل روحانی ملّی کلمبیا، مشاور قارّه‌ای، عضو دارالتّبلیغ بین‌المللی، و بالاخره د‌و‌ دهۀ عضویّت در بیت العدل اعظم، اعتقاد خلل‌ناپذیرش به استعداد و‌قابلیّت همۀ بندگان الهی، علی‌الخصوص جوانان، خصیصۀ بارز خدماتش به امر مبارک بود. ‌ همیشه هوشمند و بصیر، همیشه فهیم و بادرایت، همیشه معطوف به واقعیّات روحانی، این نفس نفیس که بینشی بی‌نظیر داشت، ایّام حیات را بر اساس توافق حقایق علمی و دین حقیقی سپری کرد.

 

مراتب تسلیت قلبی خود را به همسر محبوبش سونا (Sona)  و به پسر عزیزش پل (Paul) و‌ به بقیۀ اعضای فامیل، از ‌این فقدان غیر منتظره ابلاغ می‌داریم.  در اعتاب مقدّسۀ علیا ارتقای روح پرنورش را در آغاز سفر در عوالم ابدیّۀ‌ الهی مسئلت می‌نماییم، باشد که در سرای جنّت مورد‌ استقبالی گرم قرار گیرد.  از تمام جوامع بهائی می‌خواهیم که به اقتضای موقعیّت، جلسات یادبود از جمله در تمام مشارق اذکار به مناسبت صعود فرزام ارباب، آن نفس بسیار عزیز و رفیع ‌الشّأن‌، منعقد نمایند.

 

بیت العدل اعظم

 

رونوشت:  دارالتّبلیغ بین‌المللی

     هیئت مشاورین قارّه‌ای

     مشاورین ارجمند