پیام‌ها و دستخط‌های بیت ‌العدل اعظم

دستخط‌های دیگر

قانون اساسی بیت العدل اعظم

[A Persian translation of the Constitution of the Universal House of Justice]

 

ترجمه‌ای از

قانون اساسی بیت العدل اعظم

(شامل بیان‌نامه و نظام‌نامه)

(هیئت بین‌المللی ترجمه به زبان فارسی)

 

 

بیان‌نامه

 

 

بسم الله الفرد الواحد المقتدر العلیم الحکیم

النّور السّاطع من افق سمآء العطآء و الصّلوة المشرقة من مطلع ارادة اللّه مالک ملکوت الأسمآء على الواسطة الکبری و القلم الأعلی الّذی جعله اللّه مطلع اسمائه الحسنی و مشرق صفاته العلیا و به اشرق نور التّوحید من افق العالم و حکم التّفرید بین الأمم الّذین اقبلوا بوجوه نورآء الی الأفق الأعلی و اعترفوا بما نطق به لسان البیان فى ملکوت العرفان الملک و الملکوت و العظمة و الجبروت للّه المقتدر العزیز الفیاض.

 

* * *

با قلوبی طافح از سرور و امتنان شهادت می‌دهیم بر وفور رحمت الهیّه و کمال عدالت ربّانیّه و تحقّق نبوّات قدیمۀ حضرت احدیّه.

 

حضرت بهاءالله، مصدر وحی الهی در این دور افخم و مطلع امر و منشأ عدل و رافع صلح اعظم و بانی نظم بدیع در انجمن بنی‌ آدم و منبع الهام و واضع اساس مدنیّت الهیّه در عالم و مؤلّف قلوب و محیی امم و داور کردگار و شارع امر پروردگار، استقرار ملکوت‌ الله را در بسیط غبرا اعلان و حدود و احکامش را نازل و اصولش را معیّن و مؤسّساتش را مقدّر فرمود و برای آنکه قوای قدسیّۀ منبعثه از ظهور اعظمش در جهت و در مجرای صحیح سریان و جریان یابد اساس عهد و میثاق متینی را بنیان نهاد که قوّۀ دافعه‌اش متتابعاً در دورۀ مرکز میثاق و دورۀ ولایت امر نیّر آفاق ضامن اصالت و کافل وحدت اصلیّۀ امر مبینش بوده و باعث ترقّی و تقدّم جهان‌گیر آیین نازنینش گردیده است.  همان قوّۀ میثاق مقاصد جان‌فزایش را حال به واسطۀ اجرائات بیت ‌العدل اعظم تحقّق می‌‌بخشد.  مقصد اساسی بیت العدل اعظم در مقام یکی از دو وصیّ حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبهاء تضمین استمرار آن مرجعیّت الهیّۀ جاریه از مصدر شریعۀ ربّانیّه و حفظ وحدت جامعۀ پیروانش و تأمین اصالت و انعطاف‌پذیری تعالیمش می‌باشد.

 

حضرت بهاءالله می‌فرمایند، "دین‌ الله و مذهب‌ الله از برای حفظ و اتّحاد و اتّفاق و محبّت و الفت عالم است او را سبب و علّت نفاق و اختلاف و ضغینه و بغضا منمایید.  اینست راه مستقیم و اسّ محکم متین.  آنچه بر این اساس گذاشته شود حوادث دنیا او را حرکت ندهد و طول زمان او را از هم نریزاند."

 

حضرت عبدالبهاء در الواح وصایای خویش می‌فرمایند، "مرجع کل کتاب اقدس و هر مسئلهٴ غیر منصوصه راجع به بیت عدل عمومی."

 

منشأ بیت ‌العدل اعظم و اختیارات و وظایف و دایرۀ اقداماتش کل منبعث از آیات منزلۀ حضرت بهاءالله است.  این آیات باهرات با تبیینات و توضیحات مرکز میثاق و ولیّ امر الله که بعد از حضرت عبدالبهاء یگانه مبیّن منصوص بیانات مقدّسه‌اند کل مرجع واجب الاطاعه و اسّ اساس بیت ‌العدل اعظم محسوب می‌شوند.  مرجعیّت این نصوص مبارکه قاطع و لن‌یتغیّر است تا زمانی که به ‌ارادۀ الهیّه مظهر امر جدیدی در عالم ظاهر شود و در آن یوم زمام امر و حکم در قبضۀ قدرت او قرار گیرد.

 

چون بعد از حضرت شوقی افندی جانشینی در مقام ولایت امر الله موجود نه، بیت ‌العدل اعظم مرکز امر الله و معهد اعلای آیین بهائی و مرجع کل و بالمآل مسئول تضمین وحدت و ترقّی و تقدّم امر الهی است.  به علاوه وظایف هدایت و هماهنگی خدمات ایادی امر الله، تأمین استمرار مسئولیّتِ  مفوّضه به آن مؤسّسه در سبیل صیانت و ترویج امر الله، و اتّخاذ ترتیبِ وصول و صرف حقوق‌ الله به بیت العدل اعظم راجع.

 

از جمله اختیارات و وظایفی که به بیت العدل اعظم تفویض شده عبارتند از:

 

نگهداری و مراقبت از نصوص مقدّسه و حفظ آنها از تصرّف و تحریف؛ تجزیه و تحلیل، تفکیک و تنظیم، و ربط و تطبیق آیات و آثار مبارکه؛ مدافعه و محافظۀ امر حضرت احدیّه و استخلاص آن از قیود مقهوریّت و مظلومیّت؛

 

ترویج مصالح امر الله؛ اعلان و انتشار و تبلیغ دین الله؛ اتّساع و استحکام مؤسّسات نظم اداری الهی؛ بسط نظم بدیع جهان‌آرای جمال ابهی؛ همّت در تحسین اخلاق و اتّصاف به‌ صفات و کمالات رحمانیّه‌ که باید ما به ‌الامتیاز حیات فردی و اجتماعی بهائی باشد؛ جهد بلیغ در تقویت مبانی الفت و تفاهم بین اقوام و ملل و استقرار صلح عمومی؛ و مجاهدت در سبیل نورانیّت و تهذیب نفوس و ترقّی و اصلاح عالم؛

 

وضع قوانین و احکام غیر منصوصه در آثار مبارکه و نسخ و تبدیل مصوبّات خود به ‌مقتضای تغییرات و احتیاجات زمان؛ توضیح مسائل مبهمه و عقد شور و اخذ تصمیم در جمیع قضایای ما به ‌‌الاختلاف؛ حفظ حقوق شخصی و تأمین ابتکار و آزادی فردی؛ و توجّه به حفظ شرافت انسانی، و عمران ممالک و ثبات دول؛

 

ترویج و تنفیذ احکام و مبادی امر الله؛ حفظ و تعمیم حسن اخلاق به ‌موجب حدود و احکام الهی؛ محافظه و اتّساع و ارتفاع مرکز دائم الاستقرار روحانی و اداری امر الله در دو مدینۀ عکّا و حیفا؛ و ادارۀ امور جامعۀ بهائی در سراسر دنیا و هدایت، سازمان‌دهی، هماهنگ کردن و متّحد نمودن فعّالیّت‌های آن؛ ایجاد مؤسّسات؛ اتّخاذ تدابیری در مواظبت از دفاتر یا مؤسّسات امریّه که مبادا از مزایای خود سوء استفاده نمایند یا از حقوق و امتیازات خویش غفلت ورزند؛ تمهید وسایلی جهت وصول، صرف، اداره و مراقبت از تبرّعات و موقوفات و سایر مستملکات مودوعۀ تحت اشراف خود؛

 

فیصلۀ اختلافات در حیطۀ اختیارات خود؛ داوری در موارد تخلّف از حدود و احکام الهیّه و تعیین حکم تخلّفات؛ تدارک وسایل فعّاله جهت تنفیذ آرای صادره؛ تهیّۀ اسباب حکمیّت و حلّ اختلافات حاصله بین بریّه؛ ترویج و حفاظت عدل الهی که می‌تواند یگانه ضامن امن و امان و استقرار حکومت نظم و قانون در عالم امکان باشد.

 

اعضای بیت ‌العدل اعظم که از قلم اعلی "رجال العدل"، "اهل البهآء الّذین ذکرهم فی کتاب الأسمآء"، و "امنآء الله بین عباده و مطالع ‌الأمر فی بلاده" مخاطب گشته‌اند در جمیع احیان در ایفای مسئولیّت‌های خویش این بیان حضرت شوقی افندی، ولیّ ‌‌امر ‌الله، را میزان اتمّ خویش دانند که می‌فرمایند:

 

باید مدّ نظر داشت که همان طور که از بیانات مبارکۀ حضرت بهاءالله صریحاً مستفاد می‌شود، اعضای بیت ‌العدل اعظم در تمشیت امور اداری امر الله و تشریع قوانین لازمۀ مکمِّلۀ احکام کتاب اقدس نه مسئول موکّلین خویشند و نه تابع عواطف و آرای عمومیّه و نه حتّی عقاید جمهور مؤمنین و یا منتخِبینِ خود.  اعضای بیت العدل اعظم باید با توجّه و تبتّل از حکم و ندای وجدان خویش تبعیّت نمایند و خود را موظّف دانند که با اوضاع و احوال جامعه آشنایی کامل حاصل کنند و قضایای محوّله را بدون شائبۀ غرض غور و بررسی نمایند ولیکن اخذ تصمیم بدون قید و شرط را حقّ مسلّم خود دانند.  بیان مبارک "انّه یلهمهم ما یشاء" وعدۀ قاطع حضرت بهاءالله است.  پس آنانند که مشمول وصول هدایت الهیّه‌ای هستند که سبب حیات و کافل صیانت حتمی شریعت الله است، نه نفوسی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم آنان را ‌انتخاب می‌نمایند. (ترجمه)

 

بیت‌ العدل اعظم نخستین بار در یوم اوّل عید رضوان سنۀ ١٢٠ تاریخ بدیع۱ انتخاب گردید و در آن یوم اعضای محافل روحانیّۀ ملّیّه طبق الواح وصایای حضرت عبدالبهاء در پاسخ به ‌دعوت حضرات ایادی امر الله، حارسان اعظم جامعۀ جنینی مشترک المنافع جهانی حضرت بهاءالله، این "اکلیل جلیل" نظم اداری بهائی را که "هستۀ مرکزی و طلیعۀ" نظم بدیع جهان‌آرای جمال ابهی است در عالم وجود استقرار بخشیدند.  لهذا حال ما اعضای بیت ‌‌العدل اعظم اتّباعاً لأمر الله و متوکّلاً علیه بر این بیان‌نامه که با نظام‌نامۀ ضمیمه معاً قانون اساسی بیت‌ العدل اعظم را تشکیل می‌دهد صحّه و مُهر می‌نهیم.

 

هیو چانس

[امضا]

هوشمند فتح‌اعظم

[امضا]

ایماس گیبسون

[امضا]

دیوید هوفمان

[امضا]

بورا کاولین

[امضا]

علی نخجوانی

[امضا]

دیوید روح

[امضا]

ایان سمپل

[امضا]

چارلز ولکات

[امضا]

 

در مدینۀ منوّرۀ حیفا در چهارم شهرالقول یکصد و بیست و نُه تاریخ بدیع مطابق با بیست و ششم ماه نوامبر ١٩٧٢ میلادی (۵ آذر ماه ۱۳۵۱ شمسی) به ‌امضا رسید.

 

[مهر:  بیت‌ العدل اعظم]

 

 

 

 

نظام‌نامه

 

 

پیش‌گفتار

 

بیت‌ العدل اعظم معهد اعلای نظم اداری جمال ابهی است، نظمی که خصایص بارزه و اختیارات و اصول مربوط به نحوۀ اقداماتش صراحتاً در آیات مقدّسۀ آیین بهائی و در تبیینات منصوصۀ آن معیّن و مشخّص گردیده است.  این نظم اداری از جهتی مرکّب از یک سلسله هیئت‌های منتخبۀ بین‌المللی و ملّی و محلّی است که قوّۀ تشریعیّه و تنفیذیّه و قضائیّۀ جامعۀ بهائی به ‌آن راجع و از جهت دیگر شامل جمعی از نفوس ممتازۀ مخلصه است که تحت هدایت مرجع امر الله به‌ ایفای دو وظیفۀ مخصوصۀ صیانت و ترویج امر حضرت بهاءالله منصوب و مأمور.

 

این نظم اداری، هستۀ مرکزی و الگوی نظم بدیع جهان‌آرایی است که حضرت بهاءالله به آن بشارت داده‌اند.  دایرۀ مؤسّسات این نظم طیّ ‌نشو و نمای ذاتی و مقدّرۀ الهیّه‌اش بر طبق تعالیم نازله و نوایای مقدّسۀ حضرت بهاءالله برای ترقّی و تعالی نوع بشر اتّساع خواهد یافت، فروعات ممدّه‌اش امتداد خواهد جست، متفرّعات تابعه‌اش ارتفاع خواهد یافت، وظایفش متنوّع خواهد شد و اجرائاتش ازدیاد خواهد پذیرفت.

 

مادّۀ اوّل – عضویّت در جامعۀ بهائی

 

جامعۀ بهائی مرکّب از همۀ افرادی است که بیت‌ العدل اعظم آنان را واجد شرایط لازمۀ ایمان و عمل به موجب شریعت بهائی شناخته باشد.

 

 1. یک فرد بهائی برای آنکه واجد شرایط رأی دادن و انتخاب شدن گردد باید به ‌سنّ بیست و یک سالگی بالغ شده باشد.
 2. حقوق و مزایا و وظایف افراد بهائی عبارتست از آنچه در آثار مبارکۀ حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبهاء و حضرت شوقی افندی منصوص و در قرارهای بیت ‌العدل اعظم مقرّر شده است.

 

مادّۀ دوم – محافل روحانی محلّی

 

هر وقت که عدّۀ بهائیان ساکن یک محل که به ‌سنّ بیست و یک سالگی بالغ شده‌اند از نُه نفر تجاوز نماید این اشخاص در روز اوّل عید رضوان جمع شده یک هیئت اداری محلّی نُه‌نفری را انتخاب نمایند که به نام محفل روحانی بهائیان آن محل موسوم می‌گردد و از آن به‌ بعد همه‌ساله در روز اوّل عید رضوان محفل مزبور را مجدّداً انتخاب می‌نمایند و اعضای محفل مدّت یک سال یا تا وقتی که جای‌گزینان آنان انتخاب شوند به عضویّت باقی می‌مانند.  ولی هرگاه عدّۀ بهائیان محلّی فقط نُه نفر باشد این نفوس در روز اوّل عید رضوان تشکیل محفل روحانی خود را مجتمعاً اعلان می‌نمایند.

 

 1. اختیارات و وظایف عمومی هر محفل روحانی محلّی در آثار مبارکۀ حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبهاء و حضرت شوقی افندی منصوص و در قرارهای بیت‌ العدل اعظم مقرّر شده است.
 2. هر محفل روحانی محلّی بر جمیع امور و فعّالیّت‌های بهائی محلّ خویش طبق اصول قانون اساسی محفل روحانی محلّی اختیارات کامل دارد.٢ 
 3.  حوزۀ تحت اشراف هر محفل روحانی محلّی را محفل روحانی ملّی بر وفق اصولی که بیت‌ العدل اعظم برای هر مملکت وضع نموده معیّن می‌کند.

 

مادّۀ سوّم – محافل روحانی ملّی

 

هرگاه بیت‌ العدل اعظم تصمیم بر تشکیل محفل روحانی ملّی در مملکت و یا منطقه‌ای بگیرد افراد ذی‌‌رأی جامعۀ بهائی در آن مملکت یا منطقه به روال و در زمانی که بیت‌ العدل اعظم مقرّر دارد به‌ انتخاب نمایندگان انجمن شور روحانی ملّی خود مبادرت می‌نمایند.  این نمایندگان به نوبۀ خود بر طبق اصول و مقرّرات قانون اساسی ملّی٣ جامعۀ بهائی هیئتی را مرکّب از نُه عضو به نام محفل روحانی ملّی بهائیان آن مملکت یا منطقه انتخاب می‌نمایند.  اعضای منتخَبه به مدّت یک سال یا تا زمانی که جای‌گزینان آنان انتخاب شوند به ‌عضویّت محفل باقی می‌مانند.

 

 1. اختیارات و وظایف عمومی هر محفل روحانی ملّی در آثار مبارکۀ حضرت عبدالبهاء و حضرت شوقی افندی منصوص و در قرارهای بیت‌ العدل اعظم مقرّر شده است.
 2. محفل روحانی ملّی منحصراً مسئول و صاحب‌‌اختیار نسبت به‌ کلّیّۀ فعّالیّت‌ها و امور جامعۀ بهائی در سراسر حوزۀ خود می‌باشد و در تشویق و ایجاد وحدت و هماهنگیِ اقدامات متنوّعۀ محافل روحانی محلّی و افراد بهائی در حوزۀ تحت اشراف خود جهد بلیغ مبذول می‌دارد و آنان را در ترویج وحدت عالم انسانی به‌ جمیع وسایل ممکنه معاضدت می‌نماید.  به علاوه محفل روحانی ملّی هر مملکت در روابط خود با سایر جوامع ملّی بهائی عالم و هم‌چنین با بیت ‌العدل اعظم نمایندۀ جامعۀ ملّی خویش می‌باشد.
 3. حوزۀ تحت اشراف هر محفل روحانی ملّی را بیت‌ العدل اعظم معیّن می‌کند.
 4. وظیفۀ اصلیّۀ انجمن شور روحانی ملّی مشورت در بارۀ اقدامات و نقشه‌ها و خطّ مشی‌ بهائی و انتخاب اعضای محفل روحانی ملّی مطابق قانون اساسی ملّی جامعۀ بهائی می‌باشد.

 

(أ)

هرگاه محفل روحانی ملّی در یکی از سنوات تشخیص دهد که تشکیل انجمن شور روحانی ملّی غیر عملی و یا مخالف حکمت است آن محفل طرق و وسایلی فراهم خواهد کرد تا انتخابات سالانه و سایر امور اصلیّۀ انجمن شور روحانی به نحو مقتضی صورت گیرد.

 

(ب)

پست خالی در عضویّت محفل روحانی ملّی از طریق ابدای رأی توسّط همان نمایندگان انجمن شور روحانی که آن محفل را انتخاب نموده اند، پر خواهد شد. این ابدای رأی به وسیلۀ مکاتبه یا به هر نحو دیگری که محفل روحانی ملّی تصمیم بگیرد انجام خواهد شد.

 

مادّۀ چهارم – وظایف اعضای محافل روحانی

 

از جمله وظایف خطیرۀ مقدّسۀ اعضای محافل روحانی که عهده‌دار تمشیت و هدایت و تنظیم امور امر الله‌ می‌باشند آنکه:  باید حتّی‌القوّه اعتماد و محبّت نفوسی را که بر خدمت‌شان مفتخرند جلب نمایند؛ نظریّات ملحوظه و عواطف عمومیّه و اعتقادات شخصیّۀ یارانی را که بر ترویج مصالح عالیه‌شان مکلّفند تحرّی کنند و با آن آشنایی یابند؛ مذاکرات و تمشیت عمومی امور خویش را به نحوی انجام دهند تا از شائبۀ تفرّد و کناره‌جویی و توهّم استتار و از فضای اختناق‌آور تحکّم و استبداد و از هر قول و عملی که رایحۀ غرض‌ورزی و خودخواهی و تعصّب از آن استشمام شود به کلّی پاک و مبرّیٰ باشد و در عین آنکه حقِّ مقدّس اتّخاذ تصمیم نهایی را برای خود مسلّم و محفوظ می‌دارند باید باب مذاکره و محاوره با افراد جامعه را مفتوح دارند و به گله و شکایات نفوس توجّه نمایند و از پیشنهادها و نظریّات‌شان حسن استقبال کنند و احساس تعاون و تعاضد و شرکت در امور و حسن تفاهم و اعتماد متقابل را بین خود و سایر بهائیان تقویت نمایند.

 

مادّۀ پنجم – بیت‌ العدل اعظم

 

بیت‌ العدل اعظم مشتمل بر نُه نفر عضو از رجال است که از میان افراد جامعۀ بهائی به شرح ذیل انتخاب می‌شوند.

 

۱. انتخابات

 

اعضای بیت ‌العدل اعظم به وسیلۀ اعضای محافل روحانی ملّی در مؤتمری به نام انجمن شور روحانی بین‌المللی با ابدای رأی سرّی انتخاب می‌شوند.

 

(أ)

انتخابات بیت ‌العدل اعظم هر پنج سال یک ‌بار صورت می‌گیرد مگر اینکه در این باره بیت ‌العدل اعظم قرار دیگری دهد.  اعضای منتخبه تا زمانی که جای‌گزینان آنان انتخاب نشوند و اوّلین جلسۀ خود را تشکیل ندهند به ‌عضویّت باقی می‌مانند.

 

(ب)

محافل روحانی ملّی بعد از آنکه برای شرکت در انجمن شور روحانی بین‌المللی دعوت گردیدند صورت اسامی اعضای خود را به بیت ‌العدل اعظم ارسال  می‌دارند.  تصویب صلاحیّت و شرکت نمایندگان در انجمن شور روحانی بین‌المللی به ‌اختیار بیت‌العدل اعظم می‌باشد.

 

(ج)

وظیفۀ اصلی انجمن شور روحانی بین‌المللی انتخاب اعضای بیت‌ العدل اعظم و مشورت در امور مربوط به امر بهائی در سراسر عالم و ارائۀ نظریّات و پیشنهادهایی جهت ملاحظۀ بیت ‌العدل اعظم می‌باشد.

 

(د)

جلسات انجمن شور روحانی بین‌المللی در هر زمان به‌ طریقی که بیت‌ العدل اعظم معیّن نماید منعقد و اداره می‌شود.

 

(ه)

بیت ‌العدل اعظم قراری می‌دهد تا نمایندگانی که شخصاً نتوانند در انجمن شور روحانی بین‌المللی حضور یابند بتوانند رأی خود را جهت انتخاب اعضای بیت‌ العدل اعظم ارسال دارند.

 

(و)

هرگاه بیت‌ العدل اعظم در موقع انتخابات تشخیص دهد که تشکیل انجمن شور روحانی بین‌المللی غیر عملی و یا مخالف حکمت است در بارۀ طرز اجرای انتخابات تصمیم خواهد گرفت.

 

(ز)

آرای منتخِبین در روز انتخاب به دقّت رسیدگی و شمرده می‌شود و هیئت نظّار که بر طبق ‌دستور بیت العدل اعظم منصوب شده‌اند آن را تأیید می‌نمایند.

 

(ح)

اگر یکی از اعضای محفل روحانی ملّی که رأی خویش را با پست ارسال داشته در فاصلۀ بین ابدای رأی و شمردن آرا از عضویّت محفل روحانی ملّی خارج شده باشد رأی ارسالی او معتبر می‌ماند مگر آنکه در آن فاصله جای‌گزین او انتخاب و رأی عضو جدید به ‌هیئت نظّار رسیده باشد.

 

(ط)

اگر به ‌علّت تساوی آرا انتخاب اعضای بیت ‌العدل اعظم در رأی‌گیری اوّل تکمیل نگردد بین نفوسی که آرای مساوی دارند یک بار یا بیشتر اخذ رأی می‌شود تا تمام اعضای بیت ‌العدل اعظم انتخاب گردند.  و در این انتخابات مجدّد انتخاب‌کنندگان اعضای محافل ملّیّه‌ای می‌باشند که در زمان اخذ رأی عضو محفل باشند.

 

۲. پست خالی در عضویّت

 

پست خالی در عضویّت بیت ‌العدل اعظم وقتی به وجود می‌آید که عضوی از اعضا فوت نماید و یا مشمول یکی از موارد ذیل گردد:

 

(أ)

اگر عضوی از اعضای بیت ‌العدل اعظم گناهی مضرِّ مصالح عموم مرتکب شود بیت‌ العدل اعظم می‌تواند او را از عضویّت معزول نماید.

 

(ب)

هرگاه بیت ‌العدل اعظم تشخیص دهد که عضوی از اعضا قادر به‌ ایفای وظایف محوّله نیست می‌تواند او را از عضویّت معاف دارد و محلّش را خالی اعلان نماید.

 

(ج)

یک عضو فقط در صورت تصویب بیت ‌العدل اعظم می‌تواند از عضویّت آن هیئت کناره‌گیری نماید.

 

۳. انتخابات تکمیلی

 

هرگاه در عضویّت بیت‌ العدل اعظم پست خالی ایجاد شود این هیئت در اوّلین فرصت ممکنه دعوت به‌ انتخابات تکمیلی را اعلان می‌نماید مگر آنکه خالی بودن پست در زمانی باشد که به‌ تشخیص بیت‌ العدل اعظم نزدیک به ‌تاریخ انتخابات مقرّرۀ کلّیّۀ اعضای بیت العدل اعظم باشد. در چنین موردی بیت ‌العدل اعظم می‌تواند اکمال عضویّت را به وقت ‌انتخابات مقرّره موکول نماید. اگر انتخابات تکمیلی صورت گیرد افرادی که در وقت انتخابات عضو محافل ملّی هستند به ‌این انتخاب می‌پردازند.

 

۴. جلسات

 

(أ)

بعد از انتخابات بیت ‌العدل اعظم عضوی که بیش از دیگر اعضا رأی داشته باشد برای تشکیل اوّلین جلسۀ بیت ‌العدل اعظم از سایر اعضا دعوت می‌نماید و در صورت غیبت یا عدم استطاعتِ او این دعوت با عضوی است که بعد از او بیش از دیگران حائز رأی باشد و هرگاه دو نفر یا بیشتر متساویاً حائز اکثر آرا باشند تشکیل جلسه به ‌دعوت فردی صورت می‌گیرد که به ‌حکم قرعه از بین این نفوس تعیین شود.  کلّیّۀ جلسات بعدی به‌ نحوی که بیت ‌العدل اعظم معیّن نماید تشکیل خواهد شد.

 

(ب)

بیت ‌العدل اعظم هیئت عامله ندارد و برای ادارۀ جلسات و تمشیت امور خود در هر زمان به‌ نحوی که صلاح بداند اقدام می‌نماید.

 

(ج)

تصمیمات بیت‌ العدل اعظم با مشورت تمام اعضای آن هیئت صورت می‌گیرد مگر در مواردی که بیت ‌العدل اعظم حدّ نصابی کم‌تر از تعداد کلّ اعضا را برای رسیدگی به نوع مشخّصی از امور تعیین نماید.

 

۵. امضا

 

امضای بیت ‌العدل اعظم کلمات "The Universal House of Justice" یا به لسان ‌فارسی "بیت‌العدل اعظم" است که با اجازۀ بیت العدل اعظم توسّط یکی از اعضا ذیل اوراق صادره مرقوم گشته و در هر مورد به ‌مهر مخصوص هیئت ممهور می‌گردد.

 

۶. اوراق و اسناد

 

بیت ‌العدل اعظم برای ثبت و ضبط مصوّبات خود به نحوی که در هر زمان مقتضی بداند ترتیباتی اتّخاذ می‌نماید.

 

مادّۀ ششم – انتخابات بهائی

 

برای اینکه مقصد و ماهیّت روحانی انتخابات بهائی محفوظ بماند باید از تسمیۀ نفوس یا دسایس تبلیغاتی انتخاباتی یا هر نوع روش یا عمل دیگری که مضر به ‌حال آن مقصد و ماهیّت روحانی باشد به کلّی احتراز و اجتناب نمود.  در طول انتخابات باید جوّی مشحون از سکوت و توجّه حکم‌فرما باشد تا هر رأی‌دهنده بتواند فقط به ‌نفوسی رأی دهد که در اثر دعا و تعمّق به ‌قلبش الهام شده است.

 

 1. کلّیّۀ انتخابات بهائی به ‌استثنای انتخابات هیئت عاملۀ محافل روحانی محلّی و ملّی و لجنات امری به ‌اکثریّت نسبی و با رأی مخفی  ‌عمل می‌آید.
 2. انتخابات هیئت عاملۀ هر محفل روحانی یا لجنه به اکثریّت مطلق با ‌رأی مخفی صورت می‌گیرد.
 3. هرگاه در انتخاب هیئتی به ‌علّت تساوی آرا بین دو یا چند نفر، تمام اعضا در انتخاب اوّل تعیین نشوند انتخاب یا انتخابات دیگری میان نفوس متساوی‌ الرّأی مجرا می‌شود تا اینکه کلّیّۀ اعضا انتخاب گردند.
 4. هیچ فردی از افراد بهائی نمی‌تواند وظایف و حقوق انتخاباتی خود را به ‌دیگری واگذارد و یا وکالتاً از طرف دیگری این وظیفه را انجام دهد.

 

مادّۀ هفتم – حقّ تجدید نظر

 

بیت ‌العدل اعظم حقّ تجدید نظر در تصمیمات و اقدامات محافل روحانی اعمّ از ملّی و محلّی را دارد و می‌تواند آن تصمیمات و اقدامات را تأیید یا تعدیل یا نسخ نماید و هم‌چنین حقّ آن را دارد که در هر امری که یک محفل روحانی از اقدام و یا اخذ تصمیم اهمال ورزد مداخله کند و چنانچه مقتضی داند به ‌آن محفل دستور به ‌اقدام دهد و یا رأساً در آن باره خود اقدام نماید.

 

مادّۀ هشتم – استیناف

 

حقّ استیناف در مواردی موجود و طرز اجرای آن به قرار ذیل است:

 

 1. (أ)

  هر یک از اعضای جامعۀ بهائی می‌تواند از تصمیم محفل روحانی محلّیِ خود به‌ محفل ملّی استیناف دهد و محفل ملّی می‌تواند قضاوت در قضیّۀ محوّله را خود بر عهده بگیرد و یا برای تجدید نظر مجدّداً به ‌محفل محلّی احاله دهد.  هرگاه این استیناف مربوط به‌ عضویّت فردی از افراد در جامعۀ بهائی باشد محفل روحانی ملّی موظّف است رسیدگی به‌ موضوع را خود بر عهده گیرد و رأی صادر نماید.

   

  (ب)

  هر فرد بهائی می‌تواند از رأی محفل روحانی ملّی خود به بیت‌ العدل اعظم استیناف دهد و بیت‌ العدل اعظم می‌تواند قضاوت در قضیّۀ محوّله را خود بر عهده گیرد و یا آن را به ‌همان محفل روحانی ملّی برای اخذ تصمیم نهایی ارجاع نماید.

   

  (ج)

  هرگاه بین دو یا چند محفل روحانی محلّی اختلافی حاصل شود که خود بر حلّش قادر نباشند هر یک از آن محافل می‌تواند موضوع را به ‌محفل روحانی ملّی ارجاع نماید و در این صورت محفل ملّی بنفسه قضاوت در بارۀ موضوع را بر عهده می‌گیرد و اگر رأی محفل روحانی ملّی را هر یک از آن محافل مزبوره نامطلوب داند و یا هرگاه هر یک از محافل محلّی اقدامات محفل روحانی ملّی خود را مخالف مصالح و حفظ وحدت جامعۀ محلّی خویش تشخیص دهد در هر دو مورد چنانچه بذل مساعی‌اش در رفع اختلاف نظر با محفل ملّی به ‌نتیجه نرسد حقّ خواهد داشت موضوع را به بیت ‌العدل اعظم استیناف دهد و بیت ‌العدل اعظم می‌تواند قضاوت در موضوع را خود بر عهده گیرد و یا آن را برای اخذ تصمیم نهایی به محفل روحانی ملّی ارجاع دهد.

   

 2. استیناف ‌دهنده اعمّ از فرد یا مؤسّسه باید در وهلۀ اولیٰ به ‌همان محفلی که در بارۀ رأیش تقاضای استیناف داده مراجعه و استدعا نماید که آن محفل یا در موضوع تجدید نظر نماید و یا آن را به ‌مقام بالاتر احاله دهد.  در صورت اخیر محفل مکلّف است استیناف را با شرح و تفصیل کامل تقدیم دارد.  چنانچه محفلی از ارجاع استیناف به‌ مقام بالاتر امتناع ورزد و یا در ارجاع آن طیّ مدّتی معقول قصور ورزد استیناف دهنده می‌تواند رأساً قضیّه را به‌ مقام بالاتر احاله دهد.

   

مادّۀ نهم – هیئت‌های مشاورین

 

مؤسّسۀ‌ هیئت‌های مشاورین را بیت ‌العدل اعظم ایجاد نموده است تا وظایف مخصوصۀ صیانت و ترویج امر الله را که به‌ حضرات ایادی امر الله تفویض گشته به‌ آیندۀ ایّام امتداد بخشد.  اعضای این هیئت‌ها را بیت‌ العدل اعظم معیّن و منصوب می‌کند.

 

 1. دورۀ خدمت هر مشاور و هم‌چنین تعداد مشاورین هر هیئت و محدودۀ منطقه‌ای را که هر یک از هیئت‌های مشاورین در آن عمل می‌کند بیت ‌العدل اعظم تعیین می‌نماید.
 2. هر مشاور فقط در حوزۀ خدمت خود در این مقام انجام وظیفه می‌کند و اگر محلّ سکونت خود را به‌ خارج از حوزۀ مأموریّت خویش انتقال دهد بالطّبع انتصاب خود را از دست می‌دهد.
 3. رتبه و مقام و وظایف مخصوصۀ یک مشاور او را از عضویّت در تشکیلات اداری محلّی و ملّی معاف می‌دارد ولی چنانچه به ‌عضویّت بیت‌ العدل اعظم انتخاب گردد از عضویّت در هیئت مشاورین معاف می‌شود.

 

مادّۀ دهم – هیئت‌های معاونت

 

هر حوزه‌ دارای دو هیئت معاونت است، یکی جهت صیانت و دیگری جهت ترویج امر الله و تعداد اعضای هر یک از این هیئت‌ها را بیت العدل اعظم معیّن می‌کند.  اعضای این هیئت‌های معاونت تحت هدایت هیئت‌های مشاورین در هر قارّه‌ خدمت می‌نمایند و نماینده و مساعد و مستشار آنان می‌باشند.

 

 1. اعضای هیئت معاونت را هیئت‌های مشاورین قارّه‌ای‌ از بین احبّای آن منطقه منصوب می‌نمایند.
 2.  به ‌هر‌ یک از اعضای هیئت معاونت ناحیۀ معیّنی برای خدمت واگذار می‌شود و نمی‌تواند در خارج از حوزۀ مأموریّت خود به عنوان عضو هیئت معاونت انجام وظیفه نماید مگر آنکه مخصوصاً از طرف هیئت مشاورین مأمور گردد.
 3. عضو هیئت معاونت صلاحیّت انتخاب شدن در تشکیلات اداری امری را دارد ولی هرگاه به ‌عضویّت تشکیلات اداری چه ملّی و چه محلّی انتخاب گردد باید شخصاً تصمیم بگیرد که آیا می‌خواهد در هیئت معاونت به ‌خدمت پردازد و یا خدمت اداری را تعهّد نماید زیرا در عین حال نمی‌تواند در دو مقام باقی بماند و در صورتی که به ‌عضویّت بیت ‌العدل اعظم انتخاب گردد از عضویّت در هیئت معاونت معاف می‌شود.

   

مادّۀ یازدهم – تعدیل و اصلاح

 

این قانون اساسی می‌تواند به تصمیم بیت العدل اعظم در جلسه‌ای با حضور کلّیّۀ اعضا تعدیل و اصلاح گردد.

 

 

۱. ٢١ آوریل ١٩۶٣ مطابق ١ اردیبهشت ١٣۴٢ شمسی 

۲. نظام‌نامۀ محفل روحانی محلی 

۳. بیان‌نامه ونظام‌نامۀ محفل روحانی ملّی