پیام‌ها و دستخط‌های بیت ‌العدل اعظم

خطاب به جامعۀ بهائیان جهان

پیام ٢۵ مارچ ٢٠٠٧

[Persian translation of a message of the Universal House of Justice

dated 25 March 2007 to the Bahá’ís of the world]

 

ترجمه‌ای از پیام بیت ‌العدل اعظم الهی

خطاب به بهائیان جهان

[از:  مرکز جهانی بهائی]

 

 

۲۵  مارچ  ۲۰۰۷

 

یاران و یاوران حضرت رحمن در سراسر عالم ملاحظه فرمایند

 

دوستان عزیز،

 

یکی از علایم انحطاط اجتماعی در نقاط مختلف جهان تضعیف اعتماد و همکاری بین افراد و مؤسّسات حکومتی است.  فرایند انتخابات در بسیاری از کشورها به علّت شیوع فساد اعتبار خود را از دست داده است.  عواملی که به گسترش بی‌اعتمادی نسبت به فرایندی چنین حیاتی و مهم کمک می‌کنند از جمله عبارتند از:  اِعمال نفوذ در نتایج انتخابات از طرف گروه‌های ذی‌نفعی که به منابع مالی هنگفت دسترسی دارند، محدودیّت در آزادی گزینش که از خواصّ ذاتی نظام حزبی است و تخدیش افکار عمومی در مورد نامزدهای انتخاباتی از طریق جانب‌گیری‌های منعکس شده در وسایل ارتباط جمعی.  همچنین بی‌تفاوتی نسبت به امور، دل‌سردی، سرخوردگی و نیز حسّ نومیدی روزافزون به خاطر احتمال ضعیف روی کار آمدن افرادی لایق که بتوانند با مشکلات گوناگون و متعدّد یک نظام اجتماعی معیوب رویارویی نمایند، از نتایج این امر است.  اشتیاق به وجود مؤسّساتی که عدالت را اجرا، ظلم و ستم را برطرف و اتّحادی پایدار بین عناصر ناهمگون جامعه ایجاد کند در همه جا مشهود است.

 

نظم جهانی حضرت بهاءالله همان نظم الهی است که ملل و امم عالم بی‌تابانه در جستجوی آنند.  این نظم الهی که حضرت ربّ اعلی در کتاب مستطاب بیان فارسی به آن بشارت داده و حضرت بهاءالله شخصاً ویژگی‌های اساسی آن را تعیین فرموده‌اند، از نظر معيار عدالتش و از نظر تعهّدش نسبت به تحقّق وحدت نوع بشر و همچنین از لحاظ قابلیّتش برای ترویج تغییر و تحوّل و پیشبرد مدنیّت جهانی، در تاریخ بشر بی‌سابقه است.  این نظم وسایل و امکاناتی را فراهم می‌کند که از طریق آن مشيّت الهيّه راه ترقّی نوع بشر را نورانی می‌سازد و استقرار نهایی ملکوت الهی بر روی زمین را هدایت می‌نماید.

 

در سراسر عالم، پیروان مخلص حضرت بهاءالله برای توسعۀ هر چه بیشتر نظم اداری بهائی که حضرت ولیّ‌امرالله آن را "نه تنها هستۀ مرکزی بلکه نمونۀ کامل نظم بدیع الهی" توصیف فرموده‌اند، سخت می‌کوشند و به این ترتیب شالودۀ مدنیّتی جهانی را بنا می‌نهند که مقدّر است شکوه و جلال خیره‌کننده‌اش در قرون آینده به منصۀ ظهور و بروز برسد.  بهائیان عالم علی‌رغم آشوب‌ها و اغتشاشاتی که حضرت بهاءالله با بیان "قد اضطرب النّظم من هذا النّظم الاعظم و اختلف التّرتیب بهذا البديع الّذی ما شهدت عين الابداع شبهه" تلویحاً بدان اشارت فرموده‌اند، به مساعی خویش ادامه می‌دهند.

 

حال که از طریق اجرای مفاد نقشۀ پنج‌ساله مجهودات هماهنگ دسته‌جمعی در سراسر عالم برای پیشبرد فرایند دخول افواج مرتّباً شدّت می‌یابد، فرصت مغتنمی است که احبّای الهی در جميع نقاط توجّه بیشتری به تقویت فرایند انتخاب محافل محلّی و ملّی مبذول دارند.  نحوۀ مشارکت کلّيّۀ اعضای ذی‌رأی جامعه در این انتخابات از ویژگی‌های ممتاز نظم حضرت بهاءالله است زیرا وظیفه‌ای حتمی و وجدانی است که به هر یک از آحاد احبّا امتیازی عظیم اعطا می‌کند تا به عنوان شهروندان متعهّد جهانی نوین و در حال شکل‌‌گیری به انتخاب اعضای تشکیلاتی که مرجع امور در جامعۀ بهائی است مبادرت نمایند.  هر گونه بی‌تفاوتی و اهمال از طرف هر یک از احبّا در این مورد، مغایر با روح امر الهی است.  احبّا باید پیوسته بکوشند تا از آلوده شدن به این نوع گرایش‌های مخرّب که آسیبی شدید بر اعتبار و مرجعیّت مؤسّسات نظام جهانی در حال زوال وارد آورده، احتراز نمایند.

 

حضرت ولیّ‌امرالله در توقیعی که از طرف آن حضرت به زبان انگلیسی نوشته شده در توصیف انتخابات بهائی می‌فرمايند:  "فی‌الحقیقه یکی از مقاصد اصلی روش‌ها و شیوه‌های انتخابات بهائی آن است که روح مسئولیّت را در همۀ مؤمنین پرورش دهد.  با تأکید بر لزوم آزادی کامل هر فرد در انتخابات، این روش‌ها و شیوه‌ها فرد بهائی را موظّف می‌سازد که در جامعۀ بهائی محلّ سکونت خود عضوی مطّلع و فعّال گردد."

 

لهذا، روشی که انتخاب‌کننده از طریق آن حقّ و امتیاز خود را در ابدای رأی اِعمال می‌نماید بسیار حائز اهمّیّت است.  حضرت ولیّ‌‌امرالله در ادامۀ بیان مبارک می‌فرمایند:  "فرد بهائی برای آنکه بتواند در هنگام ابدای رأی گزینشی حکیمانه داشته باشد لازم است که با کلّیّۀ فعّالیّت‌های محلّی اعمّ از تبلیغی، اداری و غیر آن، آشنایی نزدیک و مستمرّ داشته باشد و در امور لجنات و محافل محلّی و ملّی کشور خود به طور کامل و از صمیم قلب مشارکت نماید.  تنها از این طریق است که فرد مؤمن می‌تواند آن‌چنان که باید و شاید از یک آگاهی اجتماعی و نیز حسّ مسئولیّت نسبت به اموری که مصالح امر الله منوط به آن است برخوردار گردد.  به این ترتیب حیات جامعۀ بهائی هر یک از احبّای مؤمن و وفادار را موظّف می‌سازد که انتخاب‌کننده‌ای هوشیار، آگاه و متعهّد باشد و نیز به او امکان می‌دهد تا به این علوّ مقام نائل گردد.

 

اگرچه ذکر نام افراد در ارتباط با انتخابات بهائی مجاز نیست، امّا کاملاً مناسب و بجاست که احبّا شرایط لازم برای عضویّت در مؤسّسه‌ای را که قرار است اعضای آن انتخاب شوند مورد بحث و مذاکره قرار دهند.  حضرت ولیّ‌امرالله در این مورد دستورالعملی واضح و روشن عنایت می‌فرمایند:  "...عقیدۀ این عبد بر آن است که قبل از شروع انتخابات ذکر اشخاص معیّنه سبب بروز سوء تفاهم و اختلافات خواهد شد.  احبّا باید با یکدیگر آشنایی کامل حاصل کنند و به تبادل افکار پردازند و به کمال آزادی با هم آمیزش و مؤانست جویند و راجع به شرایط و خصایص نفوسی که باید به عضویّت محفل انتخاب شوند با یکدیگر بحث و مذاکره نمایند و حتّی به طور غیر مستقیم هم ذکر نام و یا توصیف اشخاص معیّنه را ننمایند."  از جمله "خصایص لازم" برای اعضای محافل که حضرت ولیّ‌امرالله تصریح می‌فرمایند "وفاداری صرف، ایمان و انقطاع محض، حسن درايت، لياقت و کفایت مشهود و تجارب کافی" است.  فرد بهائی، با وقوف کامل به وظایفی که هیئت منتخَب باید ایفا نماید، می‌تواند به نحوی مناسب به ارزیابی نفوسی که به ایشان رأی خواهد داد، پردازد.  شخص انتخاب‌کننده باید از میان کسانی که معتقد است واجد شرایط خدمت هستند با در نظر گرفتن عوامل دیگری مانند تفاوت‌های سنّی، تنوّع نژادی و توجّه به شرکت زن و مرد، منتخبین خود را انتخاب کند.  این انتخاب‌ باید نتیجۀ تفکّر و تعمّق دقیق مدّت‌ها قبل از رأی دادن باشد.

 

احبّای عزیز بايد واقف باشند که با ابدای رأی در انتخابات بهائی به انجام وظیفه‌ای مقدّس که منحصر به این دور اعظم الهی است می‌پردازند و بایستی در کمال توجّه و تبتّل و با طلب هدایت و تأييدات الهی به این امر مهم مبادرت نمایند.  همان طور که حضرت ولیّ‌امرالله توصیه فرموده‌اند احبّا باید به کلّی به حقّ ناظر باشند "و با توجّهی تام و نیّتی خالص و روحی آزاد و قلبی فارغ" در انتخابات شرکت نمایند."

 

پیروان اسم اعظم با تمسّک کامل به اصول و فروع انتخابات بهائی روز به روز تضادّ بیشتری را بین مؤسّسات در حال شکل‌گیری نظم اداری بهائی و نظم اجتماعی رو به انحطاط اطراف خود مشاهده خواهند کرد.  در این تمایز روزافزون وعدۀ شکوه و جلال نظم جهان‌آرای حضرت بهاءالله، نظمی که مقدّر است عالی‌ترین انتظارات عالم انسانی را متحقّق سازد، مشاهده خواهد شد.

 

[امضا:  بیت العدل اعظم]