پیام‌ها و دستخط‌های بیت ‌العدل اعظم

خطاب به مؤسّسات بهائی

پیام ۲۷ ژوئن ۲۰۱۳

[A Persian translation of the message of the Universal House of Justice
dated 27 June 2013 to all National Spiritual Assemblies]

 

ترجمه‌ای از

پیام بیت ‌العدل اعظم الهی خطاب به محافل روحانی ملّی

 

(از:  مرکز جهانی بهائی)

 


ارسال از طریق الکترونیکی

 

خطاب به:  تمام محافل روحانی ملّی تاریخ:  ٢٧  ژوئن ٢٠١٣

 

 


 

با قلوبی پرسوز و گداز خبر تخریب بیت اعظم، بیت مبارک حضرت بهاءالله در بغداد را به اطّلاع شما می‌رسانیم. جزئیّات این عمل شنیع هنوز روشن نیست ولی پیامد آنی و وخیم آن آشکار است: مردم جهان از موهبت وجود حریمی مبارک با تقدّسی لاتحصی محروم گشته‌اند.

 

عملی چنین اسفناک در آستانۀ کنفرانس‌های بی‌سابقۀ پیروان جوان حضرت بهاءالله و دوستان آنان در سراسر عالم، ارتباط غیبی بین بحران و پیروزی را به یاد می‌آورد که از طریق آن، ارادۀ محیطۀ غالبۀ محتومۀ حضرتش نهایتاً تحقّق خواهد یافت.

 

از آستان جمال اقدس ابهی رجا می‌نماییم که به بندگان باوفایش استقامت و قدرت تحمّل این ضربۀ شدیده را عطا فرماید. اطّلاعات بیشتر به محض وصول ابلاغ خواهد شد.

 

بیت العدل اعظم

 

رونوشت:

دارالتّبلیغ بین‌المللی

هیئت مشاورین قارّه‌ای

مشاورین ارجمند