پیام‌ها و دستخط‌های بیت ‌العدل اعظم

خطاب به جامعۀ بهائیان جهان

پیام ۴ ژانویه ٢٠٢٢

[A Persian translation of the message of the Universal House of Justice

dated 4 January 2022 to the Bahá’ís of the world]

 

ترجمه‌ای از

پیام بیت ‌العدل اعظم خطاب به بهائیان جهان

(هیئت بین‌المللی ترجمه به زبان فارسی)

 

 

۴  ژانویه  ۲۰۲۲

 

ستایندگان اسم اعظم در سراسر عالم ملاحظه فرمایند

 

دوستان عزیز و محبوب،

 

در این لحظات در معیّت مشاورین قارّه‌ای هستیم که اکثرشان در ارض اقدس حاضرند و معدودی که موفّق به حضور نشدند از راه دور به ما پیوسته‌اند و ششمین و آخرین روز کنفرانس‌شان که متمرکز بر نقشۀ نه‌سالۀ آینده است در شرف اتمام می‌باشد.  آنچه می‌توان در بارۀ روح این کنفرانس که در شرکت‌کنندگانش قابل رؤیت است با شما در میان گذاشت بسیار زیاد است.  مشحون از تجارب‌، مشاورین به رأی ‌العین شاهد افزایش قابلیّت در عالم بهائی بوده‌اند و مطمئن از توفیقات بیشتری که شما عزیزان می‌توانید کسب نمایید.  این جمع نمی‌توانست آرزوی بینشی دقیق‌تر و بصیرتی روشن‌تر در بارۀ الزامات نقشۀ بعدی از آنچه در مشاورات این نفوس مخلص و فداکار ملاحظه شد داشته باشد.  امّا این البتّه آغاز کار است.  مشاورین محترم در مراجعت به کشورهای خود در پنج قارّۀ عالم آنچه را فراگرفته‌اند برای شما و کسانی که با شما قائم به خدمتند به ارمغان خواهند آورد.  در حالی که برای این مشروع همگانی عظیم آماده می‌شوید، مشاورین و معاونین‌شان‌ در کنار شما خواهند بود — به خصوص هنگام مشارکت‌تان در موج کنفرانس‌هایی که به زودی در سراسر کرۀ ارض منعقد خواهد گشت، کنفرانس‌هایی که در آن، دعوت عمومی حضرت بهاءاللّه جمع خیرخواهان عالم انسانی را برای تلاش در راه بهبود و اصلاح عالم تحرّک خواهد بخشید.

 

تقارن شرایط و اوضاع در جهان و در درون امر مبارک این برهه از زمان را برهه‌ای بسیار پراهمّیّت نموده است.  چالش‌های جهانی که اکنون بشریّت با آن رو به روست آزمونی شدید است برای آمادگی نوع انسان جهت کنار گذاشتن منافع شخصی کوتاه‌مدّت و قبول این واقعیّتِ روشن روحانی و اخلاقی که نوع بشر یک خانوادۀ واحد و به هم پیوسته است و یک وطن پرارزش و مشترک را دارا است.  هم‌زمان، پیروان حضرت بهاءاللّه بار دیگر مشغول بررسی امکانات و فرصت‌های موجود برای به ظهور رساندن نیروی اجتماع‌سازی آیین بهائی هستند.  این نقشه آزمونی است برای صبر و استقامت، عزم و اراده، و شدّت محبّت‌شان نسبت به کسانی که در کنارشان زندگی می‌کنند.  آنان در همه جا به پرورش جوامعی کمک خواهند نمود که هدف مشترک دارند و به نیروی اتّحاد برای درمان آلام بشر و تعالی او واقفند.  باشد که در این جوامع هر نفسی مأمن و پناهی جوید و در مجهودات فراوان دوستان برای عبادت و نیایش، برای تعلیم و تربیت، برای تقلیب اجتماعی، و برای توسعۀ جوامع، هر نفسی فضایی برای رشد و خدمت بیابد.  این مشتاقان از زیارت وعدۀ حضرت عبدالبهاء در اهتزازیم که می‌فرمایند:  ”صغیران بزرگوار شوند و بینوایان بانوا گردند اطفال ابناء ملکوت شوند و گمشدگان بوطن الهی پی‌برند“.

 

زمانی که حضرت بهاءاللّه بشارات مبارکۀ خود را نازل فرمودند، تعداد مؤمنین مخلصی که بتوانند پیام حضرتش را به بشریّت برسانند محدود بود.  الحمد للّه امروز اخلاص دوستان به همان درجه ولی تعدادشان در اوج است.  امید چنانکه قلوب‌شان به قوّت کلام الهی ثابت و راسخ گردد و در هر موقعیّت و در هر محیطی به انوار ملکوتی بدرخشند.  این است ادعیه‌ای که بر زبان خواهیم آورد و آرزویی که در سینه خواهیم داشت هنگامی که امروز برای دعا به نیابت از شما در معیّت مشاورین به روضۀ مبارکه وارد می‌شویم.

 

[امضا:  بیت العدل اعظم]