پیام‌ها و دستخط‌های بیت ‌العدل اعظم

خطاب به جامعۀ بهائیان ایران

پیام ٢٨ اسفند ١٣٨٧

١٧ شهرالعلاء  ١۶۵

١٨ مارچ  ٢٠٠٩

 

پیروان حضرت بهاءالله در مهد امر الله ملاحظه فرمایند

 

خواهران و برادران روحانی و حافظان آیین یزدانی،

 

در این ایّام مبارک صیام، قلوب این مشتاقان از افزایش تضییقات بر آن مظلومان محزون و دردمند است ولی مشاهدۀ روحیّۀ استقامت آن دل‌باختگان جمال جانان، افزایش استعداد روحانی مردم در آن اقلیم و دیگر نقاط عالم، فتوحات جدید مستمرّ امر مبارک و نیز پشتیبانی و حمایت فزایندۀ قاطبۀ مردم از حقوق حقّۀ آن ستم‌دیدگان موجب دل‌گرمی این ضعفا است.  با قبول اختتام کار هیئت‌های یاران و خادمین، بهائیان به مسئولین امور مجدّداً نشان دادند که مخالفت و ستیز در مرام‌شان نیست و تنها مایلند بتوانند بر طبق اصول و تعالیم خود با آزادی در راه خدمت به وطن و هم‌وطنان و رفاه نوع انسان، عمل نمایند.  البتّه پذیرش این محدودیّت به این معنا نیست که آحاد احبّا از انجام وظایف روحانی و اجتماعی خود باز خواهند ماند.

 

در تاریخ ادیان الهی تعمّق و تأمّل فرمایید که چگونه سفینۀ امر یزدان در مقابل طوفان‌های شدید ظلم و عدوان همواره محفوظ مانده و چطور در این دور مبارک، هر مخالفت و توطئۀ جدیدی سبب پیشرفت امر الله و موجب بروز استعدادهای بی‌اندازه در پیروانش گردیده است.  تقدیر الهی همیشه چنین بوده چه که شداید و مشقّات سرما در موسم زمستان لازم تا لطافت و طراوت فصل بهار و ثمرات بدیعۀ آن جلوه نماید.  به فرمودۀ مرکز عهد و میثاق:  "...گریهٴ ابر سبب خندهٴ گل گردد و دمدمهٴ رعد نتیجه‌اش زمزمهٴ بلبل شود و شدّت برد جمال ورد به بار آورد و طوفان سرد باغ را به شکوفه‌های سرخ و زرد بیاراید."

 

شایستۀ این ایّام پرتحوّل آنکه احبّای عزیز بیش از پیش به حمایت و یاری یک‌دیگر برخیزند و در مسیری جدید گام نهند.  در این راه باید از یک طرف تصمیم تعطیل کار هیئت‌های یاران و خادمین را محترم شمرید و از طرف دیگر بکوشید تا به اتّکای نیروی خلّاقۀ عهد و میثاق و با عشق بی‌پایان به دلبر آفاق و تأسّی به قهرمانان تاریخ درخشان ١۶۵ سالۀ این آیین ربّانی، وظایف روحانی و امور اجتماعی خود را سر و سامان بخشید و کوشش‌های خود را در راه خدمت به هم‌وطنان گرامی دنبال نمایید.  اطمینانی که در پیام مورّخ ۴ شهرالعلاء خود در این خصوص اظهار داشتیم با مطالعۀ نامۀ جوانان عزیز بهائی و هم‌چنین اعضای خادمین کرمان در بارۀ وقایع اخیر، دو چندان شده است.

 

در این راه مرکب شما صبر و شکیبایی، توشۀ راه شما توکّل به عنایات حقّ و تمسّک به عهد و میثاق الهی، علم برافراشتۀ شما اتّحاد و اتّفاق کامل در جمیع شئون، پشتیبان شما تأییدات متتابعۀ ملکوت ابهی، مقصد شما سرزمینی پر از صلح و صفا و اجر لانهایۀ شما تقرّب به درگاه کبریا و نیل به سعادت ابدی و افتخار سرمدی است.  پس کمر همّت بربندید و ردای درایت، شجاعت و حکمت بر تن کنید، و با پویایی و تحرّکی جدید به پیش روید تا به تحقّق هدف اصلی زندگی موفّق شوید و در آشیان رحمانی و بر شاخسار گلزار روحانی مسکن و مأوی گیرید.

 

خبر گسترش مشورت در بین خانواده‌های احبّا برای تمشیت امور فردی و اجتماعی خود موجب سرور و امتنان این جمع است.  مشورت از جمله اصول بنیادین این آیین نازنین و اسباب لازمۀ حیات بهائی است.  استفاده از این هدیۀ پربها و ارزشمند الهی منحصر به مؤسّسات امری نیست بلکه افراد و خانواده‌ها نیز به آن مکلّف و موظّف هستند.  مطمئن باشید که ترویج فزایندۀ مشورت در بین خانواده‌ها کمک شایانی به بلوغ و کارآیی جامعه خواهد نمود و شما را برای خدمات وسیع‌تری آماده خواهد ساخت.  در انجام وظایف روحانی و اجرای امور مربوط به احوال شخصی مشوّق و حامی یک‌دیگر باشید و جهد نمایید تا اغلب تصمیمات لازم در سطح خانواده‌ها اتّخاذ گردد.  به تعلیم و تربیت روحانی فرزندان خود ادامه دهید و مطالعه و تعمّق در آیات الهی را دنبال کنید.  وابستگی بین خود را آن ‌چنان مستحکم کنید که بدخواهان فرصت ایجاد کوچک‌ترین اختلاف در بین شما نیابند.  از اخبار خوش اقدامات خواهران و برادران خود در دیگر مناطق جهان کسب اطّلاع نمایید و اجازه ندهید که توقّف فعّالیّت یاران و خادمین احساس انزوا در شما ایجاد کند.  در صورت لزوم با کمک مؤسّسات امری در خارج و خویشان و دوستان خود در سایر نقاط عالم می‌توانید با این مشتاقان نیز در تماس باشید.

 

در اعتاب مقدّسۀ علیا به یاد آن فارسان مضمار وفا هستیم و نزول ملائکۀ تأیید را برای آن عزیزان مقرّب درگاه کبریا ملتمسانه آرزو می‌کنیم.

 

[امضا:  بیت العدل اعظم]